En aquest apartat volem informar-te de la nostra forma de gestionar les dades de caràcter personal, donant així compliment al que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El titular del lloc web és Buil & Gine Wine Co, S.L., amb NIF B55567978 y domicili social situat en (43737) Gratallops, crta. Gratallops a la Vilella Baixa, Km 11.5 i amb les següents dades de contacte: correu electrònic in-fo@builgine.com y telèfon +34 977839810.

EL RESPONSABLE, com a responsable de la web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes al Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Totes les dades personals dels USUARIS obtinguts en els diferents for-laris al llarg del web seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de Buil & Gine Wine Co, S.L.

La finalitat del tractament de dades es realitza per poder prestar els va seguir-ens serveis a l’USUARI:

 • Respondre a les consultes realitzades per L’USUARI o proporcionar in-formacions requerides explícitament per L’USUARI.

 •Realitzar la gestió, administració y prestació de serveis contractats per L’USUARI. 

 • Remetre el butlletí de notícies (Newsletter) de la pàgina web.

 • Remetre informació comercial sobre les activitats realitzades pel res-ponsable.

L’USUARI garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a co-municar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

En emplenar els formularis de registre, L’USUARI manifesta haver llegit i ac-ceptar la Política de Privacitat, atorgant així el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present Políti-ca de Protecció de Dades, farà que sigui impossible realitzar l’acció pre-estesa per l’usuari, ja sigui el subscriure, registrar, rebre informació dels productes o contractar els serveis del RESPONSABLE.

D’acord amb aquestes normatives, s’informa a L’USUARI que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament enviant un e-mail al correu contac-te:Dirección Email i exercir així els seus drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització.

L’USUARI té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. L’USUARI també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Política de Confidencialitat

Les dades facilitades per L’USUARI es tractaran de forma confidencial, havent adoptat les mesures tècniques i organitzatives per garantir aquesta confiden-litat per part del RESPONSABLE, per evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

Acceptació y Consentiment Exprés

L’USUARI declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automa-titzat dels mateixos per part de l’RESPONSABLE en la forma i per a les finali-tats indicades en la present Política de Protecció de dades Personals.

Links Externos a otras Webs

Si el USUARIO sigue los enlaces a otros sitios web externos de esta página, debe saber que el RESPONSABLE no es responsable de las prácticas y políticas de privacidad que emplean esas otras webs, por lo que deberá informarse con anterioridad de la polaca de privacidad de dichas páginas.

correus Comercials

Qualsevol correu de caràcter comercial enviat pel RESPONSABLE ha estat amb anterioritat a aquest enviament autoritzat expressament per l’USUARI, no enviant-informació amb aquest caràcter si no s’accepta amb anterioritat la política de privacitat d’aquest lloc web.

Canvis en la present Política de Privacitat

En qualsevol moment es podrà modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-se a nova legislació o per decisió del RESPONSABLE.

En qualsevol cas, hagi canviat la Política de privadesa o no, L’USUARI té dret a exercir els següents drets:

 1.- Dret a sol·licitar l’Accés a les seves dades personals, i obtenir infor-mació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

2.- Dret a sol·licitar la Rectificació de les seves dades inexactes, o, si s’escau, sol·licitar la seva Supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.

3.-Dret a sol·licitar la Limitació del Tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclama-cions.

4.- Dret a sol·licitar l’Oposició al tractament de les seves Dades, en de-acabades circumstàncies i basada en motius relacionats amb la seva situació particular.

5.- Dret a la Portabilitat de les seves Dades.

6.- Dret a Retirar el Consentiment Prestat, sense que aquesta retirada afecti la licitud dels tractaments anteriors basats en aquest consentimi-ent.

7.- Dret a Reclamar davant d’una Autoritat de Control.

Menors d’edat

És Política d’aquest Lloc Web no recaptar ni tractar dades de persones menors de catorze anys. En cas que una persona menor d’aquesta edat faciliti les seves dades a través del formulari de contacte disposat a l’efecte en el Lloc Web o mitjançant qualsevol altre mitjà, EL RESPONSABLE es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades

Els nostres serveis només estan disponibles per a aquelles persones que tin-guin capacitat legal per contractar. Per tant, aquells que no compleixin amb aquesta condició hauran d’abstenir de subministrar informació personal per ser inclosa a les nostres bases de dades. No obstant això poden fer-ho a través dels pares o tutors, conforme el que estableix la normativa legal.

DERECHO DE EXCLUSIÓN 

Buil & Gine Wine Co, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Buil & Gine Wine Co, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condici-ons així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDI-CIONS Y DURACIÓ

Buil & Gine Wine Co, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condici-ons aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ

La relació entre Buil & Gine Wine Co, S.L. I l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Falset.